SFS 2008:484 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

080484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels

att 5 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 7 a och 7 b §§, av

följande lydelse.

5 kap.

3 §

2

Den som enligt 1 § första stycket 3 eller 4 ska tillhandahålla abonnent-

förteckningar och upplysningstjänster ska behandla erhållen information på
ett icke-diskriminerande sätt.

4 §

3

Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst får i tillämpliga fall

åläggas skyldighet att

1. tillämpa gemensamma taxor för hela landet eller tillämpa ett visst hög-

sta pris,

2. göra det möjligt för konsumenter att på förhand betala för anslutning

till det allmänna telefonnätet och för användning av allmänna telefonitjäns-
ter, samt

3. tillåta konsumenter att betala för anslutning till det allmänna telefon-

nätet genom betalningar som är fördelade över tiden.

Taxor som avses i första stycket 1 ska göras allmänt tillgängliga.

7 a §

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska på

begäran av en abonnent avgiftsfritt spärra vissa nummer eller typer av utgå-
ende samtal.

En abonnent ska i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av

en allmänt tillgänglig telefonitjänst informeras om sin rätt enligt första
stycket och ska under löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra spärr-
ningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag

1

Prop. 2007/08:86, bet. 2007/08:CU25, rskr. 2007/08:224.

2

�ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:484

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

2*

SFS 2008:484�519

background image

2

SFS 2008:484

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

från skyldigheten. Den som har förpliktats att tillhandahålla en tjänst enligt
1 § första stycket 2 får inte undantas från skyldigheten.

7 b §

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska av-

giftsfritt ge abonnenten en möjlighet att få tjänsten spärrad vid ett belopp
som abonnenten anger på förhand. När fordran mot abonnenten överstiger
det angivna beloppet ska tjänsten avgiftsfritt avbrytas, om abonnenten inte
begär att tjänsten ändå ska tillhandahållas.

Att tjänsten avbryts ska inte hindra abonnenten från att ringa nödsamtal

eller andra avgiftsfria samtal.

En abonnent ska i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av

en allmänt tillgänglig telefonitjänst informeras om sin rätt enligt första
stycket och ska under löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra angi-
vet belopp.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag
från skyldigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)