SFS 2008:485 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

080485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

30 §

1

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt

skyldigheter enligt 5 kap. 6 a, 7�7 b och 12 §§ lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation ska fullgöras och om undantag från dessa skyldigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:342.

SFS 2008:485

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008