SFS 2008:487 Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)

080487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
med anledning av marknadsföringslagen
(2008:486);

beslutat den 5 juni 2008.

Regeringen ger till känna följande.

Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare
gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,
98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2006/2004

1

har följande innehåll.

Affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga

Vilseledande affärsmetoder

1. Påstå att näringsidkaren har undertecknat en uppförandekod när så inte

är fallet.

2. Uppvisa en förtroendemärkning, kvalitetsmärkning eller motsvarande

utan att ha erhållit det nödvändiga tillståndet.

3. Påstå att en uppförandekod rekommenderas av ett offentligt eller annat

organ när så inte är fallet.

4. Påstå att en näringsidkare (inklusive dennes affärsmetoder) eller en

produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt
eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för
godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.

5. Erbjuda produkter till ett angivet pris utan att näringsidkaren uppger att

han har rimliga skäl att tro att han inte kommer att kunna leverera, själv eller
med hjälp av underleverantör, dessa eller likvärdiga produkter till det an-
givna priset inom en tid och i sådan mängd som är rimligt med beaktande av
produkten, omfattningen av reklamen för produkten och det pris som erbju-
dits (otillbörligt lockerbjudande).

6. Erbjuda produkter till ett angivet pris och sedan
a) vägra att visa konsumenten produkten ifråga, eller
b) vägra att ta emot en beställning eller leverera produkten inom rimlig

tid, eller

1

EUT L 149, 11.6.2005, s. 22 (Celex 32005L0029).

SFS 2008:487

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:487

c) förevisa ett defekt exemplar av den, i avsikt att i stället försöka sälja en

annan produkt (en typ av otillbörligt lockerbjudande).

7. Oriktigt ange att en produkt kommer att vara tillgänglig enbart under

mycket begränsad tid, eller att den kommer att vara tillgänglig enbart på sär-
skilda villkor under en mycket begränsad tid, för att få konsumenten att fatta
ett omedelbart beslut utan att ha tillräcklig tid eller möjlighet att fatta ett väl-
grundat beslut.

8. �&ta sig att ge service efter försäljningen till kunder med vilka närings-

idkaren före köpet har kommunicerat på ett språk som inte är ett officiellt
språk i den medlemsstat där näringsidkaren är lokaliserad och sedan ge så-
dan service enbart på ett annat språk utan att tydligt informera konsumenten
om detta innan denne förbinder sig att köpa produkten.

9. Ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en

produkt när så inte är fallet.

10. Framställa konsumenters lagliga rättigheter som utmärkande för nä-

ringsidkarens erbjudande.

11. Använda material från medierna för att göra reklam för en produkt om

näringsidkaren själv har betalat för materialet och detta inte framgår av re-
klamen eller av bilder eller ljud som tydligt kan identifieras av konsumenten
(annons i redaktionell form). Detta skall inte påverka tillämpningen av rå-
dets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa
bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författ-
ningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

2

, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG

3

.

12. Göra ett i sak oriktigt påstående om arten och omfattningen av den

risk konsumenten utsätter sig själv eller sin familj för om han eller hon inte
köper produkten.

13. Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av

en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten
att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet.

14. Inrätta, driva eller göra reklam för pyramidspel där konsumenten

lockas att delta på grund av möjligheten att få ersättning och denna främst
grundas på att andra konsumenter värvas till spelet, snarare än på försäljning
eller konsumtion av en produkt.

15. Oriktigt påstå att näringsidkaren står i begrepp att upphöra med sin

verksamhet eller flytta till nya lokaler.

16. Påstå att produkter kan underlätta vinst i hasardspel.
17. Oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, funktionsrubb-

ningar eller missbildningar.

18. Förmedla i sak oriktig information om marknadsvillkor eller möjlig-

heten att finna produkten i avsikt att förmå konsumenten att förvärva pro-
dukten på mindre fördelaktiga villkor än de marknaden normalt kan erbjuda.

19. Som affärsmetod påstå sig anordna tävlingar eller säljfrämjande åtgär-

der med priser utan att dela ut de priser som beskrivs eller någon skälig mot-
svarighet till dessa.

20. Beskriva en produkt som ⬝gratis⬝, ⬝kostnadsfri⬝, ⬝utan avgift⬝ eller

liknande om konsumenten måste betala annat än den oundvikliga kostnaden

2

EGT L 298, 17.10.1989, s. 23 (Celex 31989L0552)

3

EGT L 202, 30.7.1997, s. 60 (Celex 31997L0036)

background image

3

SFS 2008:487

för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala för leverans av produk-
ten.

21. I marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller liknande betal-

ningshandling som ger konsumenten intryck av han redan har beställt den
marknadsförda produkten när så inte är fallet.

22. Oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i

syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, yr-
keskår eller yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument.

23. Oriktigt skapa intryck av att produktservice efter försäljning är till-

gänglig i en annan medlemsstat än den där produkten säljs.

Aggressiva affärsmetoder

24. Ge intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan ett avtal

har utarbetats.

25. Göra personliga besök i konsumentens hem och ignorera dennes an-

modan om att lämna hans hem eller inte komma tillbaka, utom under de om-
ständigheter och i den utsträckning som enligt nationell lagstiftning är moti-
verat för att få en avtalsmässig skyldighet fullgjord.

26. Ta upprepade och oönskade kontakter per telefon, fax, e-post eller an-

nat medium utom under de förhållanden och i den utsträckning som enligt
nationell lagstiftning är motiverat för att få en avtalsmässig skyldighet full-
gjord. Detta skall inte påverka tillämpningen av artikel 10 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsument-
skydd vid distansavtal

4

och Europaparlamentets och rådets direktiv

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter

5

, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1882/2003

6

, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den

12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom
sektorn för elektronisk kommunikation

7

.

27. Kräva att en konsument, som gör anspråk på ersättning från en försäk-

ring, lägger fram dokument som inte rimligen kan anses relevanta för huru-
vida anspråket är giltigt, eller systematiskt underlåta att svara på relevant
korrespondens i ärendet, om detta sker i syfte att förmå konsumenten att av-
stå från att utöva sina avtalsenliga rättigheter.

28. Att i en annons direkt uppmana barn att köpa eller att övertala sina

föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt dem.
Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av artikel 16 i direktiv
89/552/EEG om sändningsverksamhet för television.

29. Kräva omedelbar eller uppskjuten betalning för eller återsändande el-

ler förvaring av produkter som näringsidkaren tillhandahållit men som kon-
sumenten inte beställt (leverans utan föregående beställning) utom om pro-
dukten är en sådan ersättning som tillhandahållits i överensstämmelse med
artikel 7.3 i direktiv 97/7/EG.

4

EGT L 144, 4.6.1997, s. 19 (Celex 31997L0007).

5

EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 (Celex 31995L0046).

6

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

7

EGT L 201, 31.7.2002, s. 37 (Celex 32002L0058).

background image

4

SFS 2008:487

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

30. Uttryckligen informera konsumenten om att näringsidkarens arbete el-

ler försörjning står på spel om konsumenten inte köper produkten eller tjäns-
ten.

31. Oriktigt skapa intryck av att konsumenten redan har vunnit eller kom-

mer att vinna ett pris eller annan motsvarande förmån, eventuellt efter att
först ha utfört en särskild handling,

� när det i själva verket inte finns något pris eller någon annan motsva-

rande förmån, eller

� när möjligheten att göra anspråk på priset eller en annan motsvarande

förmån är beroende av att konsumenten betalar pengar eller ådrar sig en
kostnad.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)