SFS 2008:488 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

080488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)

2

att 9 kap. 10, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

9 kap.

10 §

3

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de

skyldigheter som följer av artiklarna 3a och 6 i förordning (EG) nr 2027/97.

Om dessa skyldigheter inte uppfylls ska marknadsföringslagen

(2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Information enligt artiklarna 3a och 6 nämnda för-
ordning ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsförings-
lagen.

12 §

4

Om ett lufttrafikföretag inte lämnar information enligt artikel 14 i

förordningen, får det åläggas att lämna informationen.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av

1. Konsumentombudsmannen,
2. en näringsidkare som har ingått avtal om transport med lufttrafik-

företaget, och

3. en sammanslutning av konsumenter eller näringsidkare.
I ett sådant mål gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen

(2008:486) som är tillämpliga i mål om åläggande att lämna information en-
ligt 24 § den lagen.

13 §

5

I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela föreläggande om sådant åläggande som avses i 12 §.

För ett föreläggande enligt första stycket gäller vad som sägs i 28 § mark-

nadsföringslagen (2008:486).

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Lagen omtryckt 1986:166.

3

Senaste lydelse 2002:1130.

4

Senaste lydelse 2006:1395.

5

Senaste lydelse 2006:1395.

SFS 2008:488

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:488

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)