SFS 2008:490 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

080490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om mark-

nadsdomstol m.m.

2

ska ha följande lydelse.

1 §

3

Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

1. konkurrenslagen (1993:20),
2. marknadsföringslagen (2008:486),
3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
5. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende of-

fentlig upphandling,

6. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndig-

heter och konsumentorganisationer,

7. försäkringsavtalslagen (2005:104),
8. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
9. lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
10. luftfartslagen (1957:297).
Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt kon-

kurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informa-
tionsskyldighet eller luftfartslagen. I mål enligt marknadsföringslagen, för-
säkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet
tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller vad som föreskrivs i dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Lagen omtryckt 1984:294.

3

Senaste lydelse 2006:1396.

SFS 2008:490

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

5*

SFS 2008:484–519

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008