SFS 2008:494 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

080494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1992:1672) om paket-

resor ska ha följande lydelse.

7 §

2

Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller infor-

mation enligt 5 § första stycket.

Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas enligt

6 §.

Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska marknads-

föringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara vä-
sentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 1995:459.

SFS 2008:494

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008