SFS 2008:498 Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

080498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 2 § och 10 kap. 7 § radio-

och TV lagen (1996:844) ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

Av en annons som inte är reklam ska det framgå i vems intresse den

sänds. Om reklamidentifiering finns bestämmelser i 9 § marknadsförings-
lagen (2008:486).

10 kap.

7 §

2

En handling som strider mot 7 kap. 3 och 4 §§ samt 10 § första eller

tredje stycket ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsförings-
lagen (2008:486) anses utgöra otillbörlig marknadsföring mot konsumenter.
En sådan handling kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestäm-
melserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 1998:1713.

SFS 2008:498

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008