SFS 2008:500 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

080500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring
av kristallglas;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1996:1118) om mark-

nadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

6 §

Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av

denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med
undantag av bestämmelserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:500

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008