SFS 2008:501 Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

080501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd
vid avtal om tidsdelat boende;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1997:218) om konsu-

mentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha följande lydelse.

6 §

Om information enligt 4 och 5 §§ inte lämnas ska marknadsförings-

lagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§
om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig en-
ligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:501

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008