SFS 2008:502 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

080502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § lagen (1999:158) om investe-

rarskydd ska ha följande lydelse.

20 §

2

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag och ett förvaltningsbolag ska

informera sina kunder om

1. det skydd som gäller hos institutet eller bolaget för tillgångar som avses

i 3 §,

2. den ersättningsnivå som gäller för skyddet, och
3. formerna för utbetalning av ersättning från skyddet.
Informationen ska hållas tillgänglig på svenska språket.
Om information som anges i första eller andra stycket inte lämnas ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Senaste lydelse 2004:65.

SFS 2008:502

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008