SFS 2008:503 Lag om ändring i lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

080503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:268) om
betalningsöverföringar inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1999:268) om betal-

ningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha
följande lydelse.

5 §

Om information enligt 3 och 4 §§ inte lämnas ska marknadsförings-

lagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§
om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig en-
ligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:503

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008