SFS 2008:505 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

080505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § lagen (2002:562) om elek-

tronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande ly-
delse.

15 §

Om en tjänsteleverantör inte ger information i enlighet med 8 och 9

samt 11�13 §§ eller inte tillhandahåller tekniska hjälpmedel enligt 10 § ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestäm-
melserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska
anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:505

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008