SFS 2008:510 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

080510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 8 § lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 1�4 §§ ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:510

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008