SFS 2008:511 Lag om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

080511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares
informationsskyldighet;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (2006:484) om franchi-

segivares informationsskyldighet ska ha följande lydelse.

5 §

Talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av
1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda

näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången

som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rätte-
gångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den la-
gen. Bestämmelserna i 28, 42�46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen
ska dock inte tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:511

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008