SFS 2008:512 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

080512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 22 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

8 kap.

22 §

Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lättbegriplig infor-

mation om

1. värdepappersinstitutet och dess tjänster,
2. finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier,
3. handelsplatser,
4. priser och avgifter, samt
5. institutets riktlinjer för utförande av order.
Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av och

vilka risker som är förknippade med de investeringstjänster och de finan-
siella instrument som institutet erbjuder. Informationen får lämnas i standar-
diserad form.

All information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina kunder ska

vara rättvisande och tydlig och får inte vara vilseledande. Marknadsförings-
material ska lätt kunna identifieras som sådant.

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av produk-

ter och tjänster och vilken information som ska lämnas till kunder finns i
marknadsföringslagen (2008:486) samt i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:512

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008