SFS 2008:513 Förordning om ändring i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.

080513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:495) om
utländska varumärken m.m.;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1970:495) om utländska va-

rumärken m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

1

Bestämmelserna i 66 § marknadsföringslagen (2008:486) ska tilläm-

pas på en främmande stat, som är ansluten till Pariskonventionen eller till
Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av
oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror eller som
är medlem av Världshandelsorganisationen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1299.

SFS 2008:513

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008