SFS 2008:514 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

080514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 15 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) ska

ha följande lydelse.

15 §

1

Tillsynsmyndigheten ska genom åtgärder som avses i 7 kap. arbets-

miljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Tillsynen
ska inriktas på att bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verk-
samhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses. Vid tillsynen ska en helhetsbe-
dömning eftersträvas.

Tillsynsmyndigheten ska göra anmälan till Konsumentombudsmannen

om den finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen
(2008:486) mot marknadsföring som riktas till arbetsgivare.

I fråga om arbete som utförs i hemmet ska inspektionsbesök ske endast på

begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs, eller om det finns
någon annan särskild anledning till det. Motsvarande ska gälla för arbete
som utförs av den som driver verksamhet utan arbetstagare eller utan att ha
annan arbetstagare anställd än familjemedlem.

I fråga om tillsyn på fartyg gäller bestämmelser i fartygssäkerhetslagen

(2003:364) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i stället för vad
som sägs i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:442.

SFS 2008:514

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008