SFS 2008:515 Förordning om ändring i förordningen (1993:969) om märkning av textilier

080515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:969) om
märkning av textilier;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1993:969) om märkning av

textilier ska ha följande lydelse.

11 §

1

Till ansvar enligt denna förordning ska inte dömas, om gärningen

1. är belagd med straff i brottsbalken,
2. kan föranleda marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen

(2008:486), eller

3. omfattas av ett vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen eller

denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1348.

SFS 2008:515

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008