SFS 2008:517 Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

080517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:185) om producentan-

svar för bilar ska ha följande lydelse.

8 §

En producent ska i samband med marknadsföring av nya bilar som

producenten tillverkat i eller fört in till Sverige lämna information om

1. bilarnas och komponenternas konstruktion med avseende på möjlighe-

ter till återvinning och materialåtervinning,

2. hur uttjänta bilar är avsedda att tas om hand så att bilarna demonteras,

töms på vätskor och i övrigt hanteras på ett från miljösynpunkt godtagbart
sätt,

3. vad producenten tillsammans med andra berörda aktörer gör i fråga om

att utarbeta bästa möjliga metoder för återanvändning, materialåtervinning
och annan återvinning av uttjänta bilar och deras komponenter, och

4. vilka framsteg som gjorts för att minska behovet av att bortskaffa avfall

som uppkommer av uttjänta bilar och deras komponenter till förmån för
ökad materialåtervinning och annan återvinning.

Producenten ska fullgöra sin skyldighet genom att göra informationen till-

gänglig för tänkbara bilköpare. Informationen ska finnas i en broschyr, i ett
informationsblad, på en webbplats eller på annat sätt skriftligt i det material
som används i marknadsföringen av nya bilar.

Om information som anges i första eller andra stycket inte lämnas ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:517

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008