SFS 2008:518 Förordning om ändring i förordningen (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket

080518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1139) med
instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1139) med instruktion

för Konsumentverket ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som följer av bl.a.

� konsumentkreditlagen (1992:830),
� marknadsföringslagen (2008:486),
� lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
� lagen (1992:1672) om paketresor,
� produktsäkerhetslagen (2004:451),
� lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet,
� lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk,
� lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,
� lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,
� prisinformationslagen (2004:347),
� skuldsaneringslagen (2006:548),
� förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor,
� förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning,
� förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
� socialtjänstförordningen (2001:937), och
� förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsu-

mentområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2008:518

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008