SFS 2008:519 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

080519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2008:245) om kemiska pro-

dukter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

28 §

En statlig tillsynsmyndighet ska göra anmälan till Konsumentom-

budsmannen om myndigheten från hälso- eller miljöskyddssynpunkt anser
att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (2008:486) mot
marknadsföringen av en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra
myndigheter än Kemikalieinspektionen ska samråda med inspektionen
innan anmälan görs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:519

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008