SFS 2008:521 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor

080521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor;

utfärdad den 9 juni 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:1206) om fristående

skolor

1

ska införas en ny paragraf, 1 a kap. 8 §, av följande lydelse.

1 a kap.

8 §

Fristående grundskolor och fristående särskolor ska tillämpa bestäm-

melserna i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen (1994:1194) respektive 7 kap.
1 § särskoleförordningen (1995:206).

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2002:395.

SFS 2008:521

Utkom från trycket
den 18 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008