SFS 2008:522 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

080522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning<br/>om �ndring i specialskolef�rordningen (1995:401);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 9 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 8 </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 1 </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft11">� specialskolef�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1995:401) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">L�raren ska fortl�pande informera eleven och elevens v�rdnadshavare</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">om elevens skolg�ng. Minst en g�ng varje termin ska l�raren, eleven och<br/>elevens v�rdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskaps-<br/>utveckling och sociala utveckling b�st kan st�djas. Informationen vid ut-<br/>vecklingssamtalet ska grunda sig p� en utv�rdering av elevens utveckling i<br/>relation till m�len i l�roplanen och kursplanerna.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid utvecklingssamtalet ska l�raren i en skriftlig individuell utvecklings-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">plan </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. ge omd�men om elevens kunskapsutveckling i relation till m�len i</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">varje �mne som eleven f�r undervisning i, och</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. sammanfatta vilka insatser som beh�vs f�r att eleven ska n� m�len och</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">i �vrigt utvecklas s� l�ngt som m�jligt inom ramen f�r l�roplanen och kurs-<br/>planerna.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den individuella utvecklingsplanen kan �ven inneh�lla omd�men om</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">elevens utveckling i �vrigt inom ramen f�r l�roplanen, om rektorn beslutar<br/>det. �verenskommelser mellan l�raren, eleven och elevens v�rdnadshavare<br/>vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rek-<br/>torn beslutar om utformningen av s�dan skriftlig information som ges i ut-<br/>vecklingsplanen.</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">S�dan skriftlig information om elevens skolg�ng som avses i andra och</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tredje stycket f�r ges �ven vid andra tillf�llen �n vid ett utvecklingssamtal.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett s�dant �tg�rdsprogram</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som avses i 6 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en elev inte n�r upp till de m�l i ett �mne som enligt kursplanen</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ska ha uppn�tts i slutet av det tionde skol�ret, ska betyg inte s�ttas i �mnet.<br/>Betyg ska inte heller s�ttas i ett �mnesblock om eleven inte n�r upp till m�-<br/>len i samtliga �mnen som ing�r i �mnesblocket.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2005:177. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2003:125.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:522</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:522</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I fall som avses i f�rsta stycket ska en skriftlig bed�mning av elevens kun-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">skapsutveckling i �mnet eller �mnesblocket ges. Av bed�mningen kan ocks�<br/>framg� de st�d�tg�rder som har vidtagits.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Bed�mningen ska undertecknas av l�raren.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i specialskolef�rordningen (1995:401);

utf�rdad den 9 juni 2008.

Regeringen f�reskriver att 8

kap. 1

� specialskolef�rordningen

(1995:401) ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

1 �

1

L�raren ska fortl�pande informera eleven och elevens v�rdnadshavare

om elevens skolg�ng. Minst en g�ng varje termin ska l�raren, eleven och
elevens v�rdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskaps-
utveckling och sociala utveckling b�st kan st�djas. Informationen vid ut-
vecklingssamtalet ska grunda sig p� en utv�rdering av elevens utveckling i
relation till m�len i l�roplanen och kursplanerna.

Vid utvecklingssamtalet ska l�raren i en skriftlig individuell utvecklings-

plan

1. ge omd�men om elevens kunskapsutveckling i relation till m�len i

varje �mne som eleven f�r undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som beh�vs f�r att eleven ska n� m�len och

i �vrigt utvecklas s� l�ngt som m�jligt inom ramen f�r l�roplanen och kurs-
planerna.

Den individuella utvecklingsplanen kan �ven inneh�lla omd�men om

elevens utveckling i �vrigt inom ramen f�r l�roplanen, om rektorn beslutar
det. �verenskommelser mellan l�raren, eleven och elevens v�rdnadshavare
vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rek-
torn beslutar om utformningen av s�dan skriftlig information som ges i ut-
vecklingsplanen.

S�dan skriftlig information om elevens skolg�ng som avses i andra och

tredje stycket f�r ges �ven vid andra tillf�llen �n vid ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett s�dant �tg�rdsprogram

som avses i 6 kap. 1 �.

9 �

2

Om en elev inte n�r upp till de m�l i ett �mne som enligt kursplanen

ska ha uppn�tts i slutet av det tionde skol�ret, ska betyg inte s�ttas i �mnet.
Betyg ska inte heller s�ttas i ett �mnesblock om eleven inte n�r upp till m�-
len i samtliga �mnen som ing�r i �mnesblocket.

1

Senaste lydelse 2005:177. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

2

Senaste lydelse 2003:125.

SFS 2008:522

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 2008

background image

2

SFS 2008:522

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

I fall som avses i f�rsta stycket ska en skriftlig bed�mning av elevens kun-

skapsutveckling i �mnet eller �mnesblocket ges. Av bed�mningen kan ocks�
framg� de st�d�tg�rder som har vidtagits.

Bed�mningen ska undertecknas av l�raren.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

;