SFS 2008:524 Förordning om ändring i sameskolförordningen (1995:205)

080524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sameskolförordningen (1995:205);

utfärdad den 9 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

1

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare

om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och
elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskaps-
utveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid ut-
vecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i
relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklings-

plan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i

varje ämne som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och

i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kurs-
planerna.

Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om

elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om skolchefen be-
slutar det. �verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnads-
havare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.
Skolchefen beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges
i utvecklingsplanen.

Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och

tredje stycket får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram

som avses i 5 kap. 1 § grundskoleförordningen (1994:1194).

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

1

Senaste lydelse 2005:176. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:524

Utkom från trycket
den 18 juni 2008

background image

2

SFS 2008:524

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)