SFS 2008:525 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

080525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194);

utfärdad den 9 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 och 9 §§ grundskoleförordningen

(1994:1194)

1

ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare

om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och
elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskaps-
utveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid ut-
vecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i
relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklings-

plan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i

varje ämne som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och

i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kurs-
planerna.

Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om

elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar
det. �verenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare
vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rek-
torn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i ut-
vecklingsplanen.

Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och

tredje stycket får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram

som avses i 5 kap. 1 §.

9 §

3

Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt kursplanen

ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret, ska betyg inte sättas i ämnet.
Betyg ska inte heller sättas i ett ämnesblock om eleven inte når upp till må-
len i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket.

1

Förordningen omtryckt 1997:599.

2

Senaste lydelse 2005:179. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2003:124.

SFS 2008:525

Utkom från trycket
den 18 juni 2008

background image

2

SFS 2008:525

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

I fall som avses i första stycket ska en skriftlig bedömning av elevens kun-

skapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av bedömningen kan också
framgå de stödåtgärder som har vidtagits.

Bedömningen ska undertecknas av läraren.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)