SFS 2008:526 Fjärrvärmeförordning

080526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fjärrvärmeförordning;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldigheten

för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten enligt 5 §
första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).

2 §

En skriftlig påminnelse till en konsument enligt 28 § första stycket 2

fjärrvärmelagen (2008:263) ska avfattas i enlighet med bilaga 1 till denna
förordning.

3 §

Ett meddelande till socialnämnden enligt 28 § första stycket 4 fjärrvär-

melagen (2008:263) ska avfattas i enlighet med bilaga 2 till denna förord-
ning.

4 §

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldigheten

för fjärrvärmeföretag att lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden
enligt 41 § fjärrvärmelagen (2008:263).

5 §

Energimarknadsinspektionen ska vara tillsynsmyndighet enligt 52 §

fjärrvärmelagen (2008:263).

Energimarknadsinspektionen ska, utöver de uppgifter som anges i 52 §

fjärrvärmelagen, utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter eller villkor
som har meddelats med stöd av fjärrvärmelagen och fullgöra de uppgifter
som åligger tillsynsmyndigheten enligt fjärrvärmelagen.

6 §

Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet ska fullgöra de upp-

gifter som åligger den myndighet som medlar enligt fjärrvärmelagen
(2008:263).

Vardera parten i en förhandling enligt 37 § fjärrvärmelagen får, om någon

överenskommelse inte kan träffas om tillträde, begära att Fjärrvärmenämn-
den medlar mellan parterna.

SFS 2008:526

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

2*

SFS 2008:526�562

background image

2

SFS 2008:526

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:526

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för fjärrvärme

Eftersom Ni inte betalat för distribuerad fjärrvärme i tid kan Ni få distribu-
tionen av fjärrvärme avbruten. Enligt bestämmelser i fjärrvärmelagen kan Ni
dock förhindra att distributionen avbryts genom att betala skulden inom tre
veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

Fjärrvärmeföretaget lämnar meddelande om den uteblivna betalningen till

socialnämnden i den kommun där Ni får fjärrvärme distribuerad.

background image

4

SFS 2008:526

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få
distributionen av fjärrvärme avbruten

1. Fjärrvärmeföretagets namn, postadress och telefonnummer . . . . . . . . . . .

2. Konsumentens namn och postadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för
att förhindra att distributionen av fjärrvärme avbryts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Fjärrvärmeföretagets postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning
om sättet för betalning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .