SFS 2008:527 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

080527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1203) om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1203) om redovis-

ning av fjärrvärmeverksamhet

1

dels

att 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning meddelas ytterligare föreskrifter om redovisning av

fjärrvärmeverksamhet enligt 40 § första och andra styckena fjärrvärmelagen
(2008:263).

12 §

Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska senast fem månader

efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporten till en godkänd revisor för
granskning enligt 42 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt årsredo-

visningslagen (1995:1554) respektive bokföringslagen (1999:1078) enligt
lag eller annan förordning ska granskas av minst en auktoriserad revisor
eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, ska årsrapporten i
stället granskas av en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har
avlagt revisorsexamen.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i

stället granskas av de revisorer som granskar den årsredovisning som kom-
munen upprättar enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

16 §

2

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. de närmare uppgifter som ska finnas med i en förvaltningsberättelse en-

ligt 10 § 3,

2. hur de uppgifter som avses i 11 § första stycket 2 ska redovisas,
3. sättet för undertecknande av en årsrapport som upprättas elektroniskt,

och

4.

elektronisk överföring enligt 43

§ tredje stycket fjärrvärmelagen

(2008:263).

1

Senaste lydelse av 14 § 2007:1324.

2

Senaste lydelse 2007:1324.

SFS 2008:527

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:527

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)