SFS 2008:528 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

080528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1153) med instruktion

för Statens energimyndighet ska införas sex nya paragrafer, 11 a�11 f §§, av
följande lydelse.

11 a §

Vid Statens energimyndighet ska det finnas en nämnd, Fjärrvärme-

nämnden, med uppgift att hantera frågor om medling enligt fjärrvärmelagen
(2008:263).

11 b §

Fjärrvärmenämnden består av en ordförande, en ledamot som ska

vara väl förtrogen med fjärrvärmeföretags förhållanden, en ledamot som ska
vara väl förtrogen med fjärrvärmekunders förhållanden samt tre experter.
För var och en av ledamöterna ska det finnas en ersättare.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Experterna ska ha

kunskap om produktion och distribution av fjärrvärme. De får inte vara an-
ställda hos något fjärrvärmeföretag eller hos någon part på fjärrvärmemark-
naden.

11 c §

�renden enligt 13 § fjärrvärmelagen (2008:263) handläggs av ord-

föranden, ledamöterna och en av experterna.

Medling och ärenden enligt 14�16 §§ fjärrvärmelagen handläggs av ord-

föranden. Ordföranden får hänskjuta ett ärende, som inte innebär medling,
till avgörande enligt första stycket.

11 d §

I ärenden om medling om tillträde till rörledningar enligt 37 § fjärr-

värmelagen (2008:263) tillämpas bestämmelserna i 11�16 §§ fjärrvärme-
lagen i tillämpliga delar. Ansökan om medling ska ha kommit in till fjärr-
värmenämnden inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 37 §
fjärrvärmelagen angett skälen för att tillträde inte medges.

�renden enligt första stycket handläggs av ordföranden och experterna.

11 e §

Regeringen utser ordförande, ledamöter, experter och ersättare för

ledamöterna för en bestämd tid.

11 f §

Fjärrvärmenämnden ska årligen till regeringen lämna en redogörelse

för verksamheten. I redogörelsen ska fjärrvärmenämnden bland annat redo-

SFS 2008:528

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:528

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

visa antalet medlingsuppdrag, vilka som varit parter i förhandlingarna, de
frågor som förhandlingarna gällt och resultatet av medlingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)