SFS 2008:529 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

080529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1118) med
instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1118) med instruktion

för Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

1 §

Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt el-

lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om
försörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörled-
ningar samt för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen
(2008:263),

2. besluta i ärenden som rör myndighetens uppgifter enligt de författ-

ningar som anges i 1,

3. inom sitt verksamhetsområde verka för att el-, gas- och fjärrvärme-

marknadernas funktion och effektivitet förbättras,

4. följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarkna-

derna,

5. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler
för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG,
ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma
regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv
98/30/EG, och

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och

naturgas inom Norden och EU.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:529

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

3*

SFS 2008:526�562

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008