SFS 2008:530 Förordning om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

080530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om myndigheters inhämtande av yttrande från
Regelrådet;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under rege-

ringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och särskilda utre-
dare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474).

2 §

Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av bety-

delse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i
övrigt ska myndigheten ge Regelrådet (dir. 2008:57) tillfälle att inom en tid
av minst två veckor yttra sig över

1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konse-

kvensutredning vid regelgivning som legat till grund för förslaget.

3 §

En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över

förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen om

1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,
2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de uppgifter till Re-

gelrådet som behövs för att rådet ska kunna yttra sig,

3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter som Regel-

rådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,

4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som medför väsent-

liga olägenheter, eller

5. myndigheten med stöd av 2 § eller 5 § förordningen (2007:1244) om

konsekvensutredning vid regelgivning inte har genomfört en konsekvens-
utredning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008 och gäller till och med

den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:530

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008