SFS 2008:531 Lag om ändring i miljöbalken

080531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 20 kap. 2 § miljöbalken

2

ordet

⬝fastighetsbildningsmyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝lantmäterimyndighet⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse av 20 kap. 2 § 2008:240.

SFS 2008:531

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008