SFS 2008:532 Lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet

080532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal
lantmäterimyndighet;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3�8 §§ lagen (1995:1393) om

kommunal lantmäterimyndighet ska ha följande lydelse.

3 §

En kommun som vill inrätta en kommunal lantmäterimyndighet ska ge

in en ansökan om tillstånd till den statliga lantmäterimyndigheten. Ansökan
ska vara skriftlig och innehålla den utredning som behövs för ärendets pröv-
ning.

4 §

En kommunal lantmäterimyndighet ska börja sin verksamhet vid det

årsskifte som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan tillståndet
meddelades.

Verksamheten får påbörjas tidigare än vad som framgår av första stycket,

om den statliga lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet beslutar om det.

5 §

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om

fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering inom
kommunen. Till den statliga lantmäterimyndigheten ska dock överlämnas

1. förrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra stycket fastighetsbildnings-

lagen (1970:988),

2. förrättningar som avser flera lantmäterimyndigheters verksamhetsom-

råden,

3. stora jord- och skogsbruksförrättningar som inte omfattar ny bebyg-

gelse, och

4. andra särskilda förrättningar som av kompetens- eller resursskäl inte

bör handläggas hos myndigheten.

Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten att överlämna en för-

rättning får inte överklagas.

6 §

Den statliga lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över verksamheten

vid de kommunala lantmäterimyndigheterna.

7 §

Om en kommun inte längre vill svara för verksamheten vid en kommu-

nal lantmäterimyndighet, ska kommunen anmäla detta till den statliga lant-
mäterimyndigheten. Kommunens tillstånd upphör att gälla vid det årsskifte

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:532

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:532

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan anmälan kom in till
den statliga lantmäterimyndigheten.

Verksamheten får upphöra tidigare än vad som framgår av första stycket,

om den statliga lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet beslutar om det.

8 §

Om verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten inte

uppfyller de förutsättningar som anges i 2 § eller om myndigheten i något
väsentligt hänseende brister i sin myndighetsfunktion, får kommunens till-
stånd återkallas av regeringen efter anmälan från den statliga lantmäterimyn-
digheten.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)