SFS 2008:534 Lag om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet

080534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1995:1396) om ny
beteckning på fastighetsbildningsmyndighet,
fastighetsregistermyndighet och
överlantmäterimyndighet;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1995:1396) om ny beteck-

ning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och
överlantmäterimyndighet ska upphöra att gälla vid utgången av augusti
2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:534

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008