SFS 2008:536 Lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

080536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och
bostadsräkning år 1980;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6 § lagen (1979:217) om allmän

folk- och bostadsräkning år 1980 orden ⬝centralnämnden för fastighetsdata⬝
ska bytas ut mot ⬝den statliga lantmäterimyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:536

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008