SFS 2008:537 Lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning

080537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk-
och bostadsräkning;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 21 § lagen (1984:531) om 1985

års folk- och bostadsräkning orden ⬝centralnämnden för fastighetsdata⬝ ska
bytas ut mot ⬝den statliga lantmäterimyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:537

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

4*

SFS 2008:526�562

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008