SFS 2008:539 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

080539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:378) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2006:378) om lä-

genhetsregister

dels

att i 2, 4 och 19 §§ samt punkterna 2, 3 och 7 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut
mot ⬝Den statliga lantmäterimyndigheten⬝,

dels

att i 9 § samt punkterna 4, 5, 10 och 11 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot
⬝den statliga lantmäterimyndigheten⬝,

dels

att i punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝myndigheten⬝,

dels

att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i

5 § föra ett lägenhetsregister.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

i lägenhetsregistret, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftsla-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:539

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008