SFS 2008:540 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

080540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Statens järnvägar,
Statens livsmedelsverk,

Statens räddningsverk,
Statens veterinärmedicinska anstalt,

Statsrådsberedningen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

1

Senaste lydelse 2007:1330. �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Statens kärnkraftsin-

spektion⬝ och ⬝Statens strålskyddsinstitut⬝ har tagits bort ur förteckningen.

SFS 2008:540

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008