SFS 2008:541 Lag om ändring i jordabalken

080541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 kap. 3 och 37 §§ samt 22 kap.

5 a § jordabalken

2

ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

3

Inskrivningsärenden ska handläggas av en för landet gemensam in-

skrivningsmyndighet, om inte regeringen med stöd av 27 § har bestämt nå-
got annat. Den statliga lantmäterimyndigheten ska vara inskrivningsmyndig-
het. Verksamheten ska bedrivas vid inskrivningskontor. Regeringen medde-
lar föreskrifter om myndighetens inskrivningskontor och deras verksamhets-
områden.

37 §

4

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett

tekniskt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller i en anordning som är
ansluten till registrets inskrivningsdel hos den statliga lantmäterimyndighe-
ten, en kommunal lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i
4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort om den ska-

delidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli
att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något
annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

22 kap.

5 a §

5

När en inteckning har beviljats, ska ett pantbrev utfärdas på grund-

val av inteckningen. Skriftliga pantbrev utfärdas av inskrivningsmyndighe-
ten, om inte annat följer av lagen (1994:448) om pantbrevsregister. Data-
pantbrev utfärdas av den statliga lantmäterimyndigheten.

Om ett datapantbrev utfärdas i stället för ett tidigare utfärdat skriftligt

pantbrev, förlorar det skriftliga pantbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt
pantbrev i stället för ett tidigare utfärdat datapantbrev, förlorar datapantbre-
vet sin giltighet.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2008:153.

4

Senaste lydelse 2008:153.

5

Senaste lydelse 1995:1397.

SFS 2008:541

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:541

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för inskrivningsmyndig-

heten att utfärda nytt pantbrev eller vilandebevis i stället för dödad sådan
handling samt att i visst fall bevilja inteckning och utfärda pantbrev när er-
sättning på grund av brandförsäkringsavtal tillfallit borgenär som har pant-
rätt för sin fordran.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)