SFS 2008:545 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2

kap. 2

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

3

Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara lan-

det eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller
som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar
eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller
ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för
uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretes-
sen ska gälla under längre tid.

Begäran att få ta del av handling som har upprättats av den statliga lant-

mäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flyg-
bildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens
geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av denna paragraf, prövas av den
myndighet som har upprättat handlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 1995:1410.

SFS 2008:545

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008