SFS 2008:546 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

080546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pant-

brevsregister

2

dels

att i 17, 18 och 20 a §§ ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝den statliga

lantmäterimyndigheten⬝,

dels

att 1, 5�11, 12, 14, 15, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Den statliga lantmäterimyndigheten ska föra ett särskilt register över

sådana inteckningar i fast egendom eller tomträtt för vilka det inte finns ut-
färdat något skriftligt pantbrev (

pantbrevsregister

).

Av 6 kap. 1 § jordabalken följer att registrering av en inteckning i pant-

brevsregistret innebär att ett datapantbrev utfärdas.

5 §

4

På begäran av den som ger in en ansökan om inteckning till inskriv-

ningsmyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten föra in en uppgift
om inteckningen, om en sådan beviljas, i pantbrevsregistret. Om sökanden
begär det, ska den statliga lantmäterimyndigheten samtidigt föra in en upp-
gift om pantbrevshavare.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansök-

ningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap. 7�9 och 11 §§
jordabalken.

6 §

5

På begäran av en innehavare av ett skriftligt pantbrev ska den statliga

lantmäterimyndigheten föra in en uppgift om den inteckning som svarar mot
pantbrevet i pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska myndigheten
samtidigt föra in en uppgift om pantbrevshavare.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse av

17 § 2006:719,
18 § 2003:257,
20 a § 2003:257.

3

Senaste lydelse 1995:1414.

4

Senaste lydelse 2003:257.

5

Senaste lydelse 2003:257.

SFS 2008:546

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:546

En inteckning får föras in i pantbrevsregistret enligt bestämmelserna i för-

sta stycket endast om det skriftliga pantbrevet har givits in till den statliga
lantmäterimyndigheten. I samband med införandet i registret ska pantbrevet
förstöras.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i 22 kap.

5 b § andra meningen jordabalken.

I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari 1972 gäller

bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även sådana inteckningshand-
lingar som avses i 24 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken.
En sådan handling behöver dock inte förstöras om den förses med påskrift
om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendomen.

7 §

6

Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om pantbrevs-

havare, ska den statliga lantmäterimyndigheten på begäran av den som enligt
4 § ska anses som pantbrevshavare föra in en uppgift om pantbrevshavare i
registret.

7 a §

7

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare ska den

statliga lantmäterimyndigheten ta bort uppgiften om pantbrevshavare från
pantbrevsregistret.

Om sökanden begär det, ska myndigheten i samband med en åtgärd enligt

första stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare i registret.

8 §

8

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som

enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndig-
heten utfärda ett skriftligt pantbrev som svarar mot inteckningen. Den stat-
liga lantmäterimyndigheten ska också utfärda ett skriftligt pantbrev, om
Kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egendo-
mens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev ska utfärdas. I samband med
att det skriftliga pantbrevet utfärdas ska inteckningen tas bort från pant-
brevsregistret.

9 §

9

Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas eller blir

utan verkan, ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort inteckningen
från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir
föremål för en åtgärd som avses i 22 kap. 7�9 eller 11 § jordabalken, ska
uppgift om detta föras in i pantbrevsregistret.

10 §

10

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som

enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndig-
heten besluta att inteckningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt
8 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyn-

digheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap. 7�11 §§ jordabalken. Om

6

Senaste lydelse 2003:257.

7

Senaste lydelse 2003:257.

8

Senaste lydelse 2006:719.

9

Senaste lydelse 1995:1414.

10

Senaste lydelse 2003:257.

background image

3

SFS 2008:546

pantbrevshavaren begär det, får den statliga lantmäterimyndigheten häva be-
slutet även dessförinnan.

11 §

11

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska den statliga lantmäteri-

myndigheten besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 7�8 §§ inte
får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något annat har förordnats.

12 §

12

En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller

någon uppenbar oriktighet till följd av att den statliga lantmäterimyndighe-
ten eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller lik-
nande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs
ska ges tillfälle att yttra sig.

14 §

13

Tillstånd att bli registrerad som pantbrevshavare meddelas av den

statliga lantmäterimyndigheten.

Vid tillståndsprövningen ska myndigheten särskilt beakta
1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska

sakkunskap som fordras för pantbrevssystemets funktion,

2. att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt, ex-

peditionsavgifter och registreringsavgifter, och

3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör stäl-

las med hänsyn till pantbrevssystemets uppbyggnad och funktion.

15 §

14

Tillstånd som avses i 14 § får återkallas om tillståndshavaren inte

längre uppfyller de krav som anges i 14 § andra stycket.

När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga kraft, ska den

statliga lantmäterimyndigheten självmant vidta de åtgärder som anges i 8 §,
såvida det inte finns något hinder mot detta enligt 10 eller 11 §.

20 §

15

Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får

överklagas hos länsrätten.

21 §

16

Den som tillfogas skada genom oriktig eller missvisande uppgift i

pantbrevsregistret eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning
eller förande av registret har rätt till ersättning av staten, om det inte visas att
felaktigheten beror på en omständighet utanför den statliga lantmäterimyn-
dighetens kontroll vars följder myndigheten inte skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.

Ersättningen enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned eller falla

bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

11

Senaste lydelse 2006:719.

12

Senaste lydelse 1995:1414.

13

Senaste lydelse 1995:1414.

14

Senaste lydelse 1995:1414.

15

Senaste lydelse 1995:1414.

16

Senaste lydelse 1995:1414.

background image

4

SFS 2008:546

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)