SFS 2008:547 Lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

080547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av
stadgad åborätt och landgille;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1999:292) om avveck-

ling av stadgad åborätt och landgille ska ha följande lydelse.

7 §

Den statliga lantmäterimyndigheten ska vid behov utreda vilken jord

som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden.
Vid utredning och redovisning ska i tillämpliga delar gälla det som sägs om
äganderättsutredningen i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och
legalisering. Staten ska dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap.
6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Brukaren ska anses
ha framställt anspråk på äganderätt till den brukade egendomen. Om land-
gillejord inte motsvarar en hel registerfastighet, ska fastigheten anses delad
genom sämjedelning som är giltig.

Vid överklagande ska 27 § lagen om äganderättsutredning och legalise-

ring tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:547

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008