SFS 2008:548 Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

080548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:224) om
fastighetsregister;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:224) om

fastighetsregister

dels

att i 5 § ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Den statliga lant-

mäterimyndigheten⬝,

dels

att i 7, 8�10 och 12 §§ ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot

⬝den statliga lantmäterimyndigheten⬝,

dels

att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

Den statliga lantmäterimyndigheten ska se till att det inte uppkommer

otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säker-
hetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall besluta att yt-
terligare villkor ska gälla utöver dem som anges i 7�10 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:548

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008