SFS 2008:549 Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

080549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § skogsvårdsförordningen (1993:1096) ska

ha följande lydelse.

3 §

1

Om det enligt 5 § första stycket 1 eller 2 skogsvårdslagen (1979:429)

finns en skyldighet att anlägga ny skog ska sådd, plantering eller åtgärder för
naturlig föryngring ha utförts senast under det tredje året räknat från det år
då skyldigheten uppkom. Med år ska avses tiden från och med den 1 juli ett
år till och med den 30 juni nästkommande år.

På sådan skogsmark i Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar,

Västra Götalands, Jönköpings, �stergötlands, �rebro och Södermanlands
län samt Nykvarns och Södertälje kommuner i Stockholms län som drabbats
av stormfällning den 8 och 9 januari 2005 ska i stället för vad som sägs i
första stycket, sådd, plantering eller åtgärder för naturlig föryngring ha ut-
förts senast under femte året från det att skyldigheten uppkom.

I fall som avses i 5 § första stycket 3 skogsvårdslagen ska Skogsstyrelsen

med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet besluta inom vilken tid åt-
gärder för anläggning av ny skog senast ska vara utförda.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:1149.

SFS 2008:549

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008