SFS 2008:550 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

080550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels

att 8 kap. 2 § och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 4 a §, 4 b § och

4 kap. 12�14 §§, samt närmast före 4 kap. 12 § en ny rubrik av följande ly-
delse.

3 kap.

4 a §

Förarprov för att få förarbehörigheten A, A1 eller B får avläggas en-

dast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är för-
enad med risker (riskutbildning).

En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst

till dess att körkort med den förarbehörighet som utbildningen avsett har ut-
färdats.

4 b §

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov

enligt 4 a § gäller inte

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om god-

känt förarprov enligt 10 kap. 3 §, eller

2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat

fordon.

4 kap. �vningskörning m.m.

Riskutbildning

12 §

Riskutbildning som anges i 3 kap. 4 a § får bedrivas endast efter till-

stånd från Vägverket.

Vägverket får ge sådant tillstånd till fysiska och juridiska personer, som

med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt be-
döms ha förutsättningar att bedriva god utbildning.

13 §

Vägverket får återkalla ett tillstånd att bedriva riskutbildning om för-

utsättningarna enligt 12 § andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter

1

Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:TU14, rskr 2007/08:233.

SFS 2008:550

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:550

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

om riskutbildning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte iakttagits. Ett
tillstånd får även återkallas på tillståndshavarens begäran.

14 §

Vägverket ska utöva tillsyn över riskutbildningen.

Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 12 § andra stycket är

uppfyllda och att föreskrifter om riskutbildning som meddelats med stöd av
10 kap. 1 § iakttas.

Den som bedriver riskutbildning ska på begäran av Vägverket lämna till-

träde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den ut-
sträckning som behövs för tillsynen.

8 kap.

2 §

2

Följande beslut av Vägverket får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol:

1. beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första stycket 2,
2. beslut att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt

4 kap. 9 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 12 §, och

3. beslut att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt

4 kap. 10 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 13 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får inte över-

klagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i fråga
om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av körkort samt
beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. Denna lag tillämpas första gången den 1 april 2009 i fråga om förare

som avser att skaffa sig förarbehörigheten B.

3. Denna lag tillämpas första gången den 1 november 2009 i fråga om fö-

rare som avser att skaffa sig förarbehörigheten A eller A1.

4. Redan lämnat godkännande att bedriva verksamhet vid en trafik-

övningsplats gäller fortfarande. �&terkallelse av godkännande som beror på
händelse som inträffat efter ikraftträdandet ska prövas enligt de nya bestäm-
melserna om återkallande av tillstånd.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2

Senaste lydelse 2004:1087.