SFS 2008:552 Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

080552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situa-

tion då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av
olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

2 §

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i

1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som

anges i 6 § första stycket. �vriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som

inte ingår i ett landsting.

3 §

Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla männis-

kors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 §

Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §

Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndighe-

ter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt be-
sluta om hur landstingens resurser ska användas vid sådana insatser.

1

Prop. 2007/08:138, bet. 2007/08:SoU18, rskr. 2007/08:227.

SFS 2008:552

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:552

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Katastrofmedicinsk beredskap

6 §

Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upp-

rätthållas av landstingen i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, �stergöt-
lands, Uppsala och Västerbottens län.

�vriga landsting får upprätthålla sådan beredskap.

Ersättning till landsting

7 §

Ett landsting har rätt till ersättning av staten för kostnader som är di-

rekt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som landstinget har utfört
enligt denna lag.

Landsting som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för

kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma
gäller övriga landsting efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att
sådan ersättning ska lämnas.

Bemyndigande

8 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får med-

dela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning en-
ligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)