SFS 2008:553 Förordning om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

080553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Med katastrofmedicinska insatser enligt denna förordning avses det-

samma som i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands.

2 §

Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av

Statens räddningsverk.

3 §

Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter

och organisationer, göra sådana förberedelser att styrelsen inom sitt område,
i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en all-
varlig olycka eller katastrof utomlands, med kort varsel kan stödja utlands-
myndigheter och nödställda.

4 §

Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet (Socialdeparte-

mentet) om de beslut styrelsen fattar enligt 5 § lagen (2008:552) om kata-
strofmedicin som en del av svenska insatser utomlands och om andra om-
ständigheter av betydelse för genomförandet av den katastrofmedicinska in-
satsen.

5 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. som behövs för att beredskapen för den katastrofmedicinska delen av

insatser utomlands ska få en samordnad inriktning, och

2. om ersättning enligt 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en

del av svenska insatser utomlands.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:553

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008