SFS 2008:554 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

080554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1418) om
tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:1418) om tillämp-

ningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst ska
ha följande lydelse.

3 §

1

Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som har en

sjukpenninggrundande inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete
och som före ingången av den månad han eller hon fyller 65 år

1. är helt eller delvis arbetslös,
2. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare, eller
3. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete i den egna verksamheten.
Bestämmelserna i första stycket gäller endast när den försäkrade är beredd

att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjuk-
penninggrundande inkomsten samt

1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen, eller

2. söker arbete på det sätt som Försäkringskassan föreskriver.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:908.

SFS 2008:554

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008