SFS 2008:555 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

080555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden ska införas en ny paragraf, 20 a §, samt närmast före 20 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Kammarkollegiets kostnader

20 a §

Ersättning enligt 30 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

ska lämnas av fonden för de kostnader Kammarkollegiet har haft för att för-
valta och företräda fonden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2008:555

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008