SFS 2008:556 Förordning om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet

080556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till internationell och interkulturell
kulturverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till interna-

tionell och interkulturell kulturverksamhet.

Statsbidraget lämnas endast i mån av tillgång på medel.

�ndamål

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att främja internationella kulturutbyten

samt etnisk och kulturell mångfald.

Definitioner

3 §

I denna förordning avses med

internationell kulturverksamhet:

verksamhet på kulturområdet som berör

Sverige och minst ett annat land,

interkulturell kulturverksamhet:

verksamhet som främjar etnisk och kul-

turell mångfald.

Villkor för statsbidraget

4 §

Statsbidrag får ges till internationell eller interkulturell kulturverksam-

het av hög kvalitet. Verksamheten ska vara av professionell art. Den kan be-
drivas löpande eller vara i form av ett projekt.

Om en verksamhet får statsbidrag för både löpande verksamhet och för ett

projekt, ska hänsyn tas till det när statsbidragets storlek bestäms. Detsamma
gäller om en verksamhet redan får annat statligt stöd.

5 §

När statsbidrag lämnas till näringsidkare är bidraget att se som ett stöd

av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget
på stöd av mindre betydelse

1

och får endast lämnas med de begränsningar

1

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5, (Celex 32006R1998).

SFS 2008:556

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:556

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

som följer av förordningen samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

�rendenas handläggning

6 §

Ansökningar om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens

kulturråd.

Redovisning

7 §

Den som mottar statsbidrag är skyldig att redovisa för Statens kultur-

råd hur medlen har använts.

�&terkrav

8 §

Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om

1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt
belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felak-

tigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 7 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

9 §

Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)