SFS 2008:557 Förordning om ändring i arkivförordningen (1991:446)

080557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arkivförordningen (1991:446);

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 9 och 17 §§ arkivförordningen (1991:446) ska

ha följande lydelse.

9 §

1

Närmare bestämmelser om Riksarkivets och landsarkivens organisa-

tion och uppgifter finns i förordningen (2007:1179) med instruktion för
Riksarkivet och landsarkiven.

17 §

2

Ett arkiv som överlämnas till en statlig arkivmyndighet ska vara för-

tecknat och de handlingar för vilka gallringsfristen har löpt ut ska vara gall-
rade.

I samband med att arkivhandlingar överlämnas till en av de statliga arkiv-

myndigheterna enligt 9 § arkivlagen (1990:782) eller 4 eller 13 § förord-
ningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska ar-
kivmyndigheten träffa en överenskommelse med den avlämnande myndig-
heten om ersättning för kostnader hos arkivmyndigheten för att bevara,
vårda och tillhandahålla handlingarna samt för engångskostnader i samband
med övertagandet.

Detta ska inte gälla allmänna handlingar som senast den 31 december

1999 har kommit in till eller upprättats hos

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför

sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:680.

2

Senaste lydelse 1999:977.

SFS 2008:557

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008